Projekty badawcze

Finansowane w ramach grantów KBN/NCN
 

Stopień aktywacji układu odpornościowego podczas terapii atezolizumabem mierzony poziomem wybranych rozpuszczalnych białek w surowicy krwi

Realizacja projektu:  7.11.2019 - 6.11.2020

Kierownik projektu: dr Anna Siemiątkowska

 

Opracowanie metody HPLC-MS/MS do oznaczania tikagreloru i jego metabolitu

Realizacja projektu: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kierownik projektu: dr Dorota Danielak

 

Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terapeutyczny klopidogrelu u pacjentów poddawanych angiografii/angioplastyce tętnic wieńcowych

Realizacja projektu: 11.08.2015 - 10.08.2019

Kierownik projektu: dr Marta Karaźniewicz-Łada

 

Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego epoksytransformeru u szczurów

Realizacja projektu: 28.01.2015 - 27.08.2018

Kierownik projektu: dr Michał Romański

 

Aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

Realizacja projektu: 12.03.2013 - 11.09.2017

Kierownik projektu: prof. dr hab. Franciszek Główka

 

Ocena farmakogenetycznych czynników ryzyka wystąpienia oporności na klopidogrel u chorych z cukrzycą typu 2

Realizacja projektu: 26.10.2010-25.10.2013

Kierownik projektu: dr Marta Karaźniewicz-Łada

 

Analiza poziomów endogennych i glikokortykoidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego enzymu dehydrogenazy  11β-hydroksysteroidowej izoformy 2

Realizacja projektu: 17.09.2007-16.09.2010

Kierownik projektu: prof. UM dr hab. Franciszek Główka

 

Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne niektórych soli produktu i fotodegradacji papaweryny

(współpraca z Uniwersytetem Christiana w Albrechta w Kilonii)

Realizacja projektu: 24.09.08-31.03.2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

Dostępność farmaceutyczna i biologiczna gliklazydu z tabletek natychmiast (IR) i wolno (SR) uwalniających lek

Realizacja projektu: 16.05.2008 -30.11.2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) u dzieci

Realizacja projektu: 10.5.2005-06.11.2006

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska

 

Metoda HPCE oznaczania enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego i ich metabolitów w płynach biologicznych z przeznaczeniem do badań farmakokinetycznych z uwzględnieniem izoenzymów CYP2C9 i CYP2C8

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka

Realizacja projektu: 2006r

 

Postać leku a farmakokinetyka enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego i 2-arylobutanowego o różnym stopniu jonizacji (Grant KBN 4 P05F 001 14)

Kierownik tematu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 1998-2000 r.

 

Finansowane w ramach prac statutowych
 

Ocena aspektów farmaceutycznych preparatu klopidogrelu stosowanych u chorych z zaburzeniami układu krążenia

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Modyfikacja metody HPLC-UV oznaczania mono- i diepoksydowego produktu aktywacji treosulfanu w roztworze wodnym i osoczu

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2009 r.

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u dzieci

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska prof. UM

Realizacja projektu: 2008 r.

Farmakokinetyka treosulfanu u chorych przechodzących leczenie mieloablacyjne

Kierownik projektu:dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2008 r.

Synteza pochodnych 6a, 12a-diazadibenzo-[a,g]- fluoneryliowych z zastosowaniem katalizatorów tlenkowych i metalicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Realizacja projektu: 2008

Otrzymywanie brunatnego produktu rozkładu chlorowodorku papaweryny i jego pochodnych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Realizacja projektu: 2006 r.

Opracowanie metody HPLC (HPCE) endogennych steroidów i ich metabolitów

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka

Realizacja projektu: 2006 r.

Analiza genotypu metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) u dzieci chorych na ostrą białaczkę szpikową

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska prof. UM

Realizacja projektu: 2006 r.

 

Finansowane przez Miasto Poznań w roku 2010
 

Ocena parametrów kinetycznych aktywacji treosulfanu i hydrolizy jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych jako wskaźnik w przewidywaniu ich poziomów u dzieci poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych

Kierownik tematu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2010 r.