Kosmetologia, studia niestacjonarne

Elementy statystyki

TEMATYKA SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU ELEMENTY STATYSTYKI DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA (SUM)

 1. Przedmiot i zadania statystyki. Podstawowe pojęcia statystyczne. Typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej. Miary średnie. Miary zmienności. Miary asymetrii.
 2. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych. Weryfikacja hipotez statystycznych. Budowa testu istotności. Testy istotności dla: wartości średniej populacji, porównanie parametrów dwóch prób dla zmiennych niepołączonych i znanym lub nieznanym odchyleniem standardowym, oraz dla zmiennych połączonych. Testy nieparametryczne.
 3. Korelacja i metody obliczeń parametrów prostej. Przykładowe obliczenia współczynnika regresji, parametrów prostej wraz z ich oceną statystyczną dla różnych układów osi (normalnych, log - normalnych, log- log itp.).
 4. Przykładowe obliczenia: średnich, odchylenia standardowego, wariancji, współczynnika zmienności oraz testowanie tych wielkości. Porównanie istotności różnic dla dwóch prób.
 5. Sprawdzian zaliczeniowy.

Piśmiennictwo:

1. Sobczyk M. Statystyka. Wyd. PWN.
2. Petrie A., Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. (Red. wyd. pol. Jerzy Moczko), Wyd. PZWL, 2006.
3. Bręborowicz G., Moczko J., Tadeusiewicz R. Statystyka w badaniach medycznych. Wyd. PWN.

 

Fizykochemia w kosmetologii

TEMATYKA SEMINARIÓW Z PRZEDMIOTU FIZYKOCHEMIA W KOSMETOLOGII DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA (SUM)

 1. Mieszaniny cieczy. Współczynnik podziału n-oktanol/woda - dr M. Resztak
 2. Elektrolity, elektroforeza i jonoforeza – dr M. Resztak
 3. Równowagi jonowe. Wpływ pH na przenikanie elektrolitów przez błony biologiczne - dr M. Romański
 4. Układy koloidalne i związki powierzchniowo-czynne w kosmetologii - dr D. Danielak
 5. Adsorpcja i jej wykorzystanie w kosmetologii - dr K. Kosicka-Noworzyń
 6. Przemiany fazowe wody i równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych w kosmetologii - dr M. Romański
 7. Właściwości roztworów. Znaczenie ciśnienia osmotycznego w kosmetologii- dr hab. M. Karaźniewicz-Łada
 8. Podstawy fotochemii. Lasery w kosmetologii - dr A. Czyrski
 9. Zastosowanie fali elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej w kosmetologii- dr A. Czyrski

Piśmiennictwo:

1. Hermann T. W. Farmacja Fizyczna. WL PZWL, Warszawa 2008.
2. Danek A. Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1982.

Zobacz także