Farmakokinetyka, 4 rok Farmacji

Kod przedmiotu – Farm/S/J/4/20
Typ przedmiotu – Obowiązkowy
Rok studiów, semestr – IV rok, VII-VII semestr
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi – 3
Metody nauczania  –   wykłady – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.
Język wykładowy – polski
Imię i nazwisko osoby egzaminującej – prof. dr hab. Franciszek Główka

Wymagania wstępne - Podstawy matematyki, chemia fizyczna, chemia leków, farmakologia

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami i parametrami farmakokinetycznymi. Nabycie umiejętności wykorzystania ich do ustalenia indywidualnego i optymalnego schematu podawania leku oraz prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii.

Wykłady - 15 godzin - wtorek, godz. 15.45 - 17.15, platforma MS TEAMS
Ćwiczenia - 30 godzin - ćwiczenia odbywają się w sali ćwiczeń Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyk

 

TEMATYKA WYKŁADÓW

 1. Modele farmakokinetyczne – model jedno i dwukompartmentowy: jednorazowa dawka dożylna i doustna
 2. Podstawowe parametry farmakokinetyczne- dostępność biologiczna leku, objętość dystrybucji, klirens i biologiczny okres półtrwania
 3. Farmakokinetyka wlewu dożylnego
 4. Farmakokinetyka podania wielokrotnego
 5. Farmakokinetyka nieliniowa
 6. Farmakokinetyka bezmodelowa
 7. Wiązanie leków z białkami

TEMATY ĆWICZEŃ I WZORY PROTOKOŁÓW

 1. Zależności pomiędzy podstawowymi parametrami farmakokinetycznymi: objętością dystrybucji, klirensem i  biologicznym okresem półtrwania.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 2. Wiązanie leków z białkami.
  Teoria
  Wykonanie
  Protokół
 3. Farmakokinetyka po jednorazowym i wielokrotnym podaniu dożylnym i doustnym w modelu  jednokompartmentowym.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 4. Farmakokinetyka wlewu dożylnego z uwzględnieniem modelu dwukompartmentowego i analizy bezmodelowej.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 5. Farmakokinetyka nieliniowa.
  Teoria
  Wykonanie i protokół
 6. Antybiotyki, leki immunosupresyjne.
  Zagadnienia do przygotowania
  Równania farmakokinetyczne
 7. Leki przeciwpadaczkowe.
  Zagadnienia do przygotowania
 8. Leki przeciwgrzybicze.
  Zagadnienia do przygotowania
 9. Sprawdzian. Ćwiczenie odróbkowe.

 

Piśmiennictwo:

1. Orzechowska-Juzwenko K. Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2006.
2. Wyska E. Redakcja wydania I polskiego Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław, 2013.
3. Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i praktyka. WL PZWL, Warszawa, 2002.


Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Shargel L., Wu-Pong S., Yu A. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. The McGaw-Hill Companies, 2006.
2. Tozer Th. N., Rowland M. Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.

Zobacz także