Farmakokinetyka, 4 rok Farmacji

Kod przedmiotu – Farm/S/J/4/20
Typ przedmiotu – Obowiązkowy
Rok studiów, semestr – IV rok, VII-VII semestr
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi – 3
Metody nauczania  –   wykłady – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.
Język wykładowy – polski
Imię i nazwisko osoby egzaminującej – prof. dr hab. Franciszek Główka

Wymagania wstępne - Podstawy matematyki, chemia fizyczna, chemia leków, farmakologia

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami i parametrami farmakokinetycznymi. Nabycie umiejętności wykorzystania ich do ustalenia indywidualnego i optymalnego schematu podawania leku oraz prowadzenia bezpiecznej i skutecznej terapii.

Wykłady - 15 godzin - wtorek, godz. 15.45 - 17.15, platforma MS TEAMS
Ćwiczenia - 30 godzin - ćwiczenia odbywają się w sali ćwiczeń Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyk

 

TEMATYKA WYKŁADÓW

 1. Modele farmakokinetyczne – model jedno i dwukompartmentowy: jednorazowa dawka dożylna i doustna
 2. Podstawowe parametry farmakokinetyczne- dostępność biologiczna leku, objętość dystrybucji, klirens i biologiczny okres półtrwania
 3. Farmakokinetyka wlewu dożylnego
 4. Farmakokinetyka podania wielokrotnego
 5. Farmakokinetyka nieliniowa
 6. Farmakokinetyka bezmodelowa
 7. Wiązanie leków z białkami

TEMATY ĆWICZEŃ I WZORY PROTOKOŁÓW

 1. Zależności pomiędzy podstawowymi parametrami farmakokinetycznymi: objętością dystrybucji, klirensem i  biologicznym okresem półtrwania.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 2. Wiązanie leków z białkami.
  Teoria
  Wykonanie
  Protokół
 3. Farmakokinetyka po jednorazowym i wielokrotnym podaniu dożylnym i doustnym w modelu  jednokompartmentowym.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 4. Farmakokinetyka wlewu dożylnego z uwzględnieniem modelu dwukompartmentowego i analizy bezmodelowej.
  Teoria i wykonanie
  Protokół
 5. Farmakokinetyka nieliniowa.
  Teoria
  Wykonanie i protokół
 6. Antybiotyki, leki immunosupresyjne.
  Zagadnienia do przygotowania
  Równania farmakokinetyczne
 7. Leki przeciwpadaczkowe.
  Zagadnienia do przygotowania
 8. Leki przeciwgrzybicze.
  Zagadnienia do przygotowania
 9. Sprawdzian. Symulacja procesów farmakokinetycznych. 
  Wykonanie
  Protokół
 10. Odrabianie ćwiczeń. Poprawa sprawdzianu.

 

Piśmiennictwo:

1. Orzechowska-Juzwenko K. Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2006.
2. Wyska E. Redakcja wydania I polskiego Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław, 2013.
3. Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i praktyka. WL PZWL, Warszawa, 2002.


Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Shargel L., Wu-Pong S., Yu A. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. The McGaw-Hill Companies, 2006.
2. Tozer Th. N., Rowland M. Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.

Zobacz także