Farmakokinetyka z elementami terapii monitorowanej

Kod przedmiotu – Analit/S/J/4/19
Typ przedmiotu – Obowiązkowy
Rok studiów, semestr – IV rok, VII-VII semestr
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi – 2
Metody nauczania  –  ćwiczenia – 20 godz.
Język wykładowy – polski
Imię i nazwisko osoby egzaminującej – dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada

Cele kształcenia

Poznanie podstawowych modeli i parametrów farmakokinetycznych oraz praktycznych aspektów farmakokinetyki klinicznej w celu ich wykorzystania w terapeutycznym monitorowaniu leków.

Opis przedmiotu

Farmakokinetyka liniowa i nieliniowa, farmakokinetyka modelowa i niezależna od modelu, podstawowe parametry farmakokinetyczne (stała szybkości eliminacji, biologiczny okres półtrwania, klirens ogólnoustrojowy i klirensy narządowe), farmakokinetyka wlewu dożylnego, jednorazowa dawka dożylna i pozanaczyniowa, farmakokinetyka podania wielokrotnego, wiązanie leku z białkami (czynniki wpływające na stopień wiązania leku z białkami, wpływ wiązania leku z białkami na parametry farmakokinetyczne leku).

Terapeutyczne monitorowanie leków (kryteria wymagane dla monitorowania leków, wpływ wieku i stanu zdrowia chorego na parametry farmakokinetyczne, korzyści związane z prowadzeniem terapeutycznego monitorowania leków), dawkowanie leków w schorzeniach nerek, metody analityczne stosowane w terapeutycznym monitorowaniu leków.

Seminaria (10 godz.) - Microsoft Teams
Ćwiczenia (10 godz.):

Grupa 1: Poniedziałek, godz 14:30 – 17:00 (sala ćwiczeń Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki)

Grupa 2: Wtorek, godz. 14:30 – 17:00 (sala ćwiczeń Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki)  

 

Tematyka ćwiczeń:

Każde ćwiczenie będzie poparte obliczeniami i dyskusją parametrów farmakokinetycznych pod kątem wykorzystania ich do optymalizacji farmakoterapii.

Ćwiczenie 1 - Farmakokinetyka wybranego leku jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jedno i wielokompartmentowym. Podanie dożylne i doustne.

Materiały do ćwiczenia 1

Równania farmakokinetyczne

Raport

Ćwiczenie 2 - Farmakokinetyka nieliniowa i jej konsekwencje terapeutyczne na podstawie zmian stężenia fenytoiny w osoczu krwi.

Materiały do ćwiczenia 2

Raport

Ćwiczenie 3 - Ocena stężeń leku wolnego i związanego z białkami osocza z zastosowaniem metody ultrafiltracji.

Materiały do ćwiczenia 3

Wykonanie

Raport

 

Piśmiennictwo:

  1. Hermann T. W. Farmakokinetyka: teoria i praktyka. WL PZWL, Warszawa 2002.
  2. Orzechowska-Juzwenko K. (red.) Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.

Piśmiennictwo uzupełniające:

  1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J. W. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010.
  2. Barber N., Wilson A. (edit.) Clinical pharmacy. Churchill Livingstone Elsevier 2007.

Zobacz także