Tematyka badawcza

Obecnie tematyka badawcza Katedry jest ukierunkowana na badania farmakokinetyczne, w tym dotyczące farmakokinetyki klinicznej i badania farmakogenetyczne.

Badania farmakokinetyczne:

 • Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwalniających lek
 • Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych kwasu mykofenolowego w terapii immunosupresyjnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki
 • Kinetyka i farmakokinetyka treosulfanu oraz produktów jego aktywacji
 • Monitorowanie etopozydu u dzieci przygotowywanych do transplantacji szpiku kostnego
 • Monitorowanie i farmakokinetyka worykonazolu u dzieci poddawanych terapii przeciwgrzybiczej
 • Opracowywanie populacyjnych modeli farmakokinetycznych
 • Ocena interakcji farmakokinetycznej pomiędzy klopidogrelem a statynami
 • Badanie farmakokinetyki fluorochinolonów II generacji w modelu zwierzęcym

Badania farmakogenetyczne:

 • Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej
 • Analiza poziomów endogennych glikokortykoidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego enzymu dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2
 • Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów cytochromu P450 na farmakokinetykę klopidogrelu i jego metabolitów w aspekcie badania oporności na klopidogrel
 • Aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym
 • Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę leków chiralnych

Publikacje naukowe pracowników Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

 

 

 
 

 

Projekty badawcze realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

 

finansowane w ramach grantów KBN/NCN

 

Opracowanie metody HPLC-MS/MS do oznaczania tikagreloru i jego metabolitu

Realizacja projektu: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kierownik projektu: dr Dorota Danielak

Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terapeutyczny klopidogrelu u pacjentów poddawanych angiografiii/angioplastyce tętnic wieńcowych

Realizacja projektu: 11.08.2015 - 10.08.2018

Kierownik projektu: dr Marta Karaźniewicz-Łada

Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego epoksytransformeru u szczurów

Realizacja projektu: 28.01.2015 - 27.08.2018

Kierownik projektu: dr Michał Romański

Aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

Realizacja projektu: 12.03.2013 - 11.09.2017

Kierownik projektu: prof. dr hab. Franciszek Główka

Ocena farmakogenetycznych czynników ryzyka wystąpienia oporności na klopidogrel u chorych z cukrzycą typu 2

Realizacja projektu: 26.10.2010-25.10.2013

Kierownik projektu: dr Marta Karaźniewicz-Łada

Analiza poziomów endogennych i glikokortykoidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny bpolimorfizmu genetycznego enzymu dehydrogenazy  11 hydroksysteroidowej izoformy 2

Realizacja projektu: 17.09.2007-16.09.2010

Kierownik projektu: prof. UM dr hab. Franciszek Główka

Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne niektórych soli produktu i fotodegradacji papaweryny

( współpraca z Uniwersytetem Christiana w Albrechta w Kilonii)

Realizacja projektu: 24.09.08-31.03.2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Dostępność farmaceutyczna i biologiczna gliklazydu z tabletek natychmiast (IR) i wolno (SR) uwalniających lek

Realizacja projektu: 16.05.2008 -30.11.2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) u dzieci

Realizacja projektu: 10.5.2005-06.11.2006

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska

Metoda HPCE oznaczania enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego i ich metabolitów w płynach biologicznych z przeznaczeniem do badań farmakokinetycznych z uwzględnieniem izoenzymów CYP2C9 i CYP2C8

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka

Realizacja projektu: 2006r

 

 

finansowane w ramach prac statutowych

 

Ocena aspektów farmaceutycznych preparatu klopidogrelu stosowanych u chorych z zburzeniami układu krążenia

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Modyfikacja metody HPLC-UV oznaczania mono- i diepoksydowego produktu aktywacji treosulfanu w roztworze wodnym i osoczu

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2009 r.

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) u dzieci

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska prof. UM

Realizacja projektu; 2008r.

Farmakokinetyka treosulfanu u chorych przechodzących leczenie mieloablacyjne

Kierownik projektu:dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2008 r.

 

Synteza pochodnych 6a, 12a-diazadibenzo-[a,g]- fluoneryliowych z zastosowaniem katalizatorów tlenkowych i metalicznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Realizacja projektu: 2008

Otrzymywanie brunatnego produktu rozkładu chlorowodorku papaweryny i jego pochodnych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Realizacja projektu: 2006 r.

Opracowanie metody HPLC (HPCE) endogennych steroidów i ich metabolitów

Kierownik projektu: dr hab. Franciszek Główka

Realizacja projektu: 2006 r.

Analiza genotypu metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) u dzieci chorych na ostrą białaczkę szpikową

Kierownik projektu: dr hab. Maria Chrzanowska prof. UM

Realizacja projektu: 2006 r.

 

 

finansowane przez Miasto Poznań w roku 2010

 

Ocena parametrów kinetycznych aktywacji treosulfanu i hydrolizy jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych jako wskaźnik w przewidywaniu ich poziomów u dzieci poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych

Kierownik tematu: dr hab. Franciszek Główka prof. UM

Realizacja projektu: 2010 r.

Prace doktorskie wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

rok 2018

Terapeutyczne monitorowanie worykonazolu w osoczu u chorych dzieci i dorosłych z uwzględnieniem aspektów genetycznych

Autor: mgr farm. Paulina Zalewska (zd. Nosal)         Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

                                                                                    Promotor pomocniczy: dr Matylda Resztak

 

Ocena funkcji dehydrogenazy 11β‑hydroksysteroidowej typu 2 w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym

Autor: mgr farm. Anna Siemiątkowska          Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

                                                                       Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kosicka

rok 2016                                        

Farmakokinetyka i dystrybucja narządowa treosulfanu i jego biologicznie aktywnego monoepoksytransformeru

Autor: mgr farm. Anna Kasprzyk        Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

                                                            Promotor pomocniczy: dr Michał Romański

rok 2014                                    

Farmakokinetyka kliniczna klopidogrelu i jego metabolitów z uwzględniniem polimorfizmu genetycznego izoenzymu CYP2C19 i glikoproteiny P

Autor: mgr farm. Dorota Danielak      Promotor: prof.dr hab. Franciszek Główka

 

rok 2013

Farmakokinetyka treosulfanu u dzieci przechodzących leczenie mieloablacyjne przed transplantacją komórek hematopoetycznych

Autor: mgr farm. Tomasz Wróbel      Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

 

Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Autor: mgr farm. Joanna Sobiak      Promotor: prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska

 

Ocena parametrów kinetycznych i farmakokinetycznych treosulfanu i jego biologicznie aktywnych epoksypochodnych w przewidywaniu zmian ich poziomów u chorych poddanych kondycjonowaniu przed przeszczepem komórek hematopoetycznych.

Autor: mgr farm. Michał Romański   Promotor: prof. dr hab. Franciszek Główka

 

rok 2011

Poziomy endogennych glikokortykosteroidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego dehydrogenazy 11-beta-hydroksysteroidowej izoformy 2

Autor: mgr farm. Katarzyna Kosicka       Promotor: prof. UM dr hab. Franciszek Główka

 

Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych mykofenolanu mofetylu i jego wpływ na stran odżywienia u chorych po przeszczepieniu nerki

Autor: mgr farm. Jolanta Kamińska        Promotor: prof. UM dr. hab Maria Chrzanowska

 

rok 2010

Preparatyka, struktura, wybrane właściwości fizykochemiczne i biologiczne nowej pochodnej papaweryny

Autor: mgr farm. Andrzej Czyrski             Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

rok 2009

Farmakokinetyka gliklazydu z preparatów szybko i wolno uwalniających lek

Autor: mgr chem. Matylda Resztak          Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

 

rok 2007

Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę enancjomerów pochodnych kwasu 2-arylopropionowego

Autor: mgr farm. Marta Karaźniewicz-Łada     Promotor: prof. UM dr. hab Franciszek Główka

 

rok 2006

Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej (TPMT) i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfo blastycznej (ALL) u dzieci

Autor: mgr farm. Marta Kuehn                Promotor: prof. UM dr hab. Maria Chrzanowska

 

rok 2004

Rozwiązenie struktury nowych produktów utlenienia i fotoutlenienia papaweryny

Autor: mgr farm. Karolina Piotrowska   Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Hermann

Posiadana przez jednostkę najważniejsza aparatura naukowo-badawcza

HPLC Agilent 1100 z detektorami UV i RID

HPLC Agilent 1100 z detektorami UV i FLD

HPLC Agilent 1220 Infinity z detektorem UV

HPLC Spectra Physics z detektorem UV i FLD

HPCE z detektorem UV

Specol UV-VIS

Spectrofotometr SP-830 Plus

Tensjometr Lauda TD1C

Krioskop 800cl

Aparat do dejonizacji wody Merck Simplicity UV