Katedra Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki prowadzi zajęcia :

 • z chemii fizycznej dla studentów farmacji, analityki medycznej i kosmetologii;
 • z farmakokinetyki dla studentów farmacji;
 • z farmakokinetyki z elementami terapii monitorowanej dla studentów analityki medycznej;
 • z informatyki dla studentów kosmetologii;
 • z elementów statystyki dla studentów kosmetologii.

Tematyka badawcza

Obecnie tematyka badawcza Katedry jest ukierunkowana na badania farmakokinetyczne, w tym dotyczące farmakokinetyki klinicznej i badania farmakogenetyczne.

Badania farmakokinetyczne:

 • Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwalniających lek
 • Kliniczne znaczenie badań farmakokinetycznych kwasu mykofenolowego w terapii immunosupresyjnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki
 • Kinetyka i farmakokinetyka treosulfanu oraz produktów jego aktywacji
 • Monitorowanie etopozydu u dzieci przygotowywanych do transplantacji szpiku kostnego
 • Monitorowanie i farmakokinetyka worykonazolu u dzieci poddawanych terapii przeciwgrzybiczej

Badania farmakogenetyczne:

 • Polimorfizm genetyczny metylotransferazy tiopurynowej i jego znaczenie kliniczne w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej
 • Analiza poziomów endogennych glikokortykoidów i ich metabolitów jako kryterium rozpoznania zaburzeń metabolicznych u ludzi z uwzględnieniem oceny polimorfizmu genetycznego enzymu dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej izoformy 2
 • Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów cytochromu P450 na farmakokinetykę klopidogrelu i jego metabolitów w aspekcie badania oporności na klopidogrel
 • Aktywność dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym
 • Wpływ polimorfizmu genetycznego izoenzymów CYP2C8 i CYP2C9 na farmakokinetykę leków chiralnych


Publikacje pracowników naszej Katedry